top of page

Juridische kennisgeving

Website redacteur :

T.Mukonkole-Mulobe 
Bedrijfsnummer: 0800.333.835
Redactiemanager: Tabitha Mukonkole-Mulobe
E-mail: contact@dorsty.com
Website : www.dorsty.com

Hosting:

Gastheer: Wix Online Platform Limited 
Adres: 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Ierland...
Website : www.wix.com

Gebruiksvoorwaarden:

Deze site (www.dorsty.com) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz...). Voor meer gebruiksgemak en aantrekkelijkere afbeeldingen raden wij u aan moderne browsers te gebruiken, zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz....

DOLOKA doet haar uiterste best om betrouwbare informatie te verstrekken en haar websites op betrouwbare wijze bij te werken. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker dient daarom de juistheid van de door DOLOKA verstrekte informatie te controleren en DOLOKA op de hoogte te stellen van wijzigingen op de site die hij/zij nuttig acht. DOLOKA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies:

De website www.dorsty.com kan u vragen cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat een aantal gegevensitems die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server opent om informatie te lezen en op te slaan. Sommige delen van deze site kunnen niet worden gebruikt zonder cookies te accepteren.

Hyperlinks :

De DOLOKA websites kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. DOLOKA heeft geen controle over de sites die verbonden zijn met haar websites. DOLOKA is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen, noch garandeert zij deze. DOLOKA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en met name uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's die verbonden zijn aan een dergelijk gebruik vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die de gebruiksvoorwaarden ervan moet naleven.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de DOLOKA websites mogen geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DOLOKA.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil aanbrengen naar een van de websites van DOLOKA, dient hij/zij een e-mail te sturen naar de site met het verzoek een hyperlink te plaatsen. DOLOKA behoudt zich het recht voor een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te hoeven rechtvaardigen.

Geleverde diensten:

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website www.dorsty.com.

DOLOKA streeft ernaar de informatie op de site www.dorsty.com zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De informatie op de site www.dorsty.com is niet exhaustief en de foto's zijn niet contractueel. De informatie wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht nadat de informatie online is gezet. Bovendien wordt alle informatie op de website www.dorsty.com uitsluitend als richtlijn gegeven en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Contractuele beperkingen op gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan desondanks onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, fout of een schijnbare storing opmerkt, kunt u dit per e-mail melden aan contacts@musala.be, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enzovoort).

Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. DOLOKA kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser.

DOLOKA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks op deze website naar andere bronnen op internet.
 

Intellectueel eigendom :

Alle inhoud op de website www.dorsty.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafische elementen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals de lay-out ervan, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DOLOKA. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen van Boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de overtreder burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Geschillen:

De onderhavige algemene voorwaarden van de website www.dorsty.com worden beheerst door het Belgisch recht en elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van het bedrijf. De referentietaal voor de beslechting van geschillen is het Frans.

Persoonlijke gegevens:

Als algemene regel geldt dat u ons geen persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken wanneer u onze website www.dorsty.com bezoekt.

Er zijn echter bepaalde uitzonderingen op dit principe. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan u worden gevraagd ons bepaalde gegevens te verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het online formulier in de rubriek "contact" invult.

In alle gevallen kunt u weigeren uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, met name om informatie over ons bedrijf op te vragen of om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databases worden beschermd door de bepalingen van de RGPD en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Tot slot verzamelen we automatisch bepaalde informatie over u wanneer u onze website bezoekt, met name informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u opent, uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en uw toegangstijden.

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS). Dit platform is beschikbaar ophttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. Als klant heeft u altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de Arbitragecommissie van de Europese Commissie. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

E-mail : contact@doloka.be
Tél : 0470.81.55.85

bottom of page